کاملترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش اسناد و نظریه های اسناد (فصل دوم)