کاملترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مدیریت و سیستماتیک و انواع ان