پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی ورد