مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحمل ابهام (فصل دوم)