مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )