مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله (فصل دوم) ورد