مبانی نظری و پیشینه پژوهش تروماهای اوایل زندگی یا رویداد های آسیب زا ورد