فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک کردن و ریسک پذیری