تحقیق در مورد پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن