روانشناسی و علوم تربیتی
1
دانلود راهنمای آزمون ويسكانسين
0

دانلود راهنمای آزمون ويسكانسين راهنمای آزمون ويسكا نسين در 8 صفحه ورد با فرمت doc روانشناسی و علوم تربیتی دانلود راهنمای آزمون ويسكانسينصدور پیش فاکتور، ...

0
دانلود پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی )
0

دانلود پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی ) پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی ) در 45 صفحه ورد با فرمت ...

0
دانلود پرسشنامه شخصیت كاليفرنيا
0

دانلود پرسشنامه شخصیت كاليفرنيا پرسشنامه شخصیت كاليفرنيا (پرسشنامه رفتار اجتماعی) در 8 صفحه ورد با فرمت doc روانشناسی و علوم تربیتی دانلود پرسشنامه شخصیت ...

0
دانلود پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396)
0

دانلود پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...

0
دانلود پرسشنامه رؤیای شفاف (دول و همکاران، 2009)
0

دانلود پرسشنامه رؤیای شفاف (دول و همکاران، 2009) پرسشنامه رؤیای شفاف (دول و همکاران، 2009) در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc روانشناسی و علوم تربیتی ...

0
دانلود پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین (وانگ و چانگ، 2009)
0

دانلود پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین (وانگ و چانگ، 2009) پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین (وانگ و چانگ، 2009) در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...

0
دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد برای دانشجویان (زینالی، 1391)
0

دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد برای دانشجویان (زینالی، 1391) پرسشنامه استعداد اعتیاد برای دانشجویان (زینالی، 1391) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...

0
دانلود پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (صادق زاده و همکاران ، 1397)
0

دانلود پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (صادق زاده و همکاران ، 1397) پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (صادق زاده و ...

0
دانلود پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه (هوی و همکاران ، 2008)
0

دانلود پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه (هوی و همکاران ، 2008) پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه (هوی و همکاران ، 2008) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...

0
دانلود پرسشنامه رضایت – وفاداری دانشجو (زندوانیان و همکاران ، 1397)
0

دانلود پرسشنامه رضایت - وفاداری دانشجو (زندوانیان و همکاران ، 1397) پرسشنامه رضایت - وفاداری دانشجو (زندوانیان و همکاران ، 1397) در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با ...

0
دانلود پرسشنامه پردازش پس از رویداد (راچمن و همکاران ، 2000)
0

دانلود پرسشنامه پردازش پس از رویداد (راچمن و همکاران ، 2000) پرسشنامه پردازش پس از رویداد (راچمن و همکاران ، 2000) در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...

0
دانلود پرسشنامه تجربه اوج فراشناختی (ویلسون و مونتا ، 2015)
0

دانلود پرسشنامه تجربه اوج فراشناختی (ویلسون و مونتا ، 2015) پرسشنامه تجربه اوج فراشناختی (ویلسون و مونتا ، 2015) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ...